วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นครัทธา”

“รักษาความปลอดภัย
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
นำสมัยเทคโนโลยี
เข้าถึงประชาชน”

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

“แสวงหาความร่วมมือ ยึดถืออุดมการณ์ ทำงานอย่างเต็มที่ สร้างศักดิ์ศรีให้องค์กร”