มาตรฐาน ITA ปี 2567

9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

9.1.1 การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2.1 แผนการดำเนินงาน

9.2.2 การปฏิบัติงาน

9.2.3 การให้บริการ

9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

9.4.1 การให้บริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5.1 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

10.1.2 การป้องกันและการลดโอกาสทุจริต

10.1.3 การทรัพย์สินของส่วนราชการ

10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต