มาตรฐาน ITA

มาตรฐาน ITA

มาตรฐาน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ความหมายของ ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
10. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต