หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกำลังพลและการพัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน

หลักการพัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

หลักเกณฑ์การให้คุณการสร้างขวัญกำลังใจ