ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิงสถิติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในรอบ6 เดือนแรก ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 –มีนาคม 2567)
       แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ได้แก่
(1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES
(2) ข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

สถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Word

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ Word

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Word

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ Word

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ Word

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ Word

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 6 เดือนแรก
(ต.ค.66 - มี.ค.67)

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รอบ 6 เดือน ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รอบ 6 เดือนในรูปแบบไฟล์ Excel

สถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด แยกรายเดือน

มี.ค.67

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ Excel

ก.พ.67

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ Excel

ม.ค.67

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ Excel

ธ.ค.66

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ Excel

พ.ย.66

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ Excel

ต.ค.66

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ PDF

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในรูปแบบไฟล์ Excel