สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

                  สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้าง โดยจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน  ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังปรากฏด้านล่างนี้

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Word

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ Word

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ Word

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ Word

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ Word

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกข้อมูลเป็น รายเดือน เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ Word