กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561
 5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
 6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556 
 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
 8. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
 9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คู่มือ

 1. คู่มือการฝึกพระราชทาน พ.ศ. 2560
 2. คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
 2. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

เอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงาน

พ.ศ.2565

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 3. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 4. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 5. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
 6. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 5. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 6. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
 7. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 8. ผลการประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

 1. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 2. (เพิ่มเติม) แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง)
 3. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 4. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารอื่นๆ

 1. ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 4. การขอใช้สัญญาณไฟวับวาบ เสียงสัญญาณ ไซเรน รถฉุกเฉิน