กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ

คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป

กฏหมายใหม่ที่ประชาชนควรทราบ

คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคาร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป
คลิกอ่านที่รูป

ระเบียบ/คำสั่ง

การพกพาวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คู่มือ

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

เอกสารอื่นๆ