การรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บทนำ

        สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน แยกตามสายงาน โดยมีรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ดังนี้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานป้องกันปราบปราม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานสืบสวน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานสอบสวน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานจราจร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน งานอำนวยการ