การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

การจัดการทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาค

ข้อสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการจัดการอาวุธปืนของทางราชการ

แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมิชอบ

  1. จำแนกประเภททรัพย์สินของทางราชการ อาวุธยุทภัณฑ์ และของบริจาค
  2. กำหนดแนวทางควบคุม กำกับดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคโดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงในการนำไปใช้โดยมิชอบ
  3. ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจเพือ่ให้มีความพร้อมต่อการใช่งานในภารกิจประจำวัน

การจัดเก็บของกลาง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง