มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลง ๓ ม.ค.๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานีตำรวจ ปีงบประมาณ 2567

กำหนดแนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ITA (หัวข้อ OIT) สภ.เกษตรสมบูรณ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ITA (หัวข้อ OIT) สภ.เกษตรสมบูรณ์