การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมฯ ของหน่วย

ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการนำมาตรการไปปฏิบัติจริง/การ พัฒนาจุดบริการ (จุด ONE STOP SERVICE) อย่างเป็นรูปธรรม

  • ภาพจุดประชาสัมพันธ์/สอบถามความคืบหน้าการดำเนินคดี

  •  การจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์บนสถานีตำรวจ เพื่อ ให้คำแนะนำขั้นตอนการติดต่องานแก่ ผู้มาใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจของการให้บริการที่ดีมีความเป็นมิตรใช้วาจาและกิริยาอาการสุภาพ แสดงการให้เกียรติผู้มาติดต่อราชการ
  • ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อสอบถามความคืบหน้าการดำเนินคดีโดยมีรายชื่อ พนักงานสอบสวนที่จะติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ

มีการจัดรวมงานบริการไว้ในบริเวณเดียวกัน หรือต่อเนื่องกัน ได้แก่ งานรับแจ้งความ ร้องทุกข์กล่าวโทษ และงานเปรียบเทียบปรับคดีอาญา และ/หรือคดีจราจร

  • ภาพป้ายพันธะสัญญา- (หมายเหตุ : ป้ายมีความสมบูรณ์ไม่ชำรุด ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่สม่ำเสมอ)

    การกำหนดกรอบกิจกรรมการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภายใต้ระบบการทำงานและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่เพื่อ กำหนดเป็นพันธะสัญญาให้บริการ โดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาของการให้บริการของสถานีตำรวจที่ผู้มาใช้บริการควรทราบ

  • ภาพป้าย No Gift Policy

ติดไว้ในจุด บริการของสถานี เพื่อให้ประชาชนทราบว่า หน่วยงานประกาศว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และต่อต้านการรับสินบน โดยมี พ.ต.อ.ฆนรพ  รัตนใหม่ ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานประกาศ

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ

  • ภาพการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ น้ำดื่ม เครื่องดื่มสัญญาณอินเตอร์เน็ต

การประชุมกำกับติดตามของหัวหน้าหน่วย

พ.ต.อ.ฆนรพ  รัตนใหม่ ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์ มีการประชุมติดตาม เรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2024) ของ สภ.เกษตรสมบูรณ์