ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ของสถานีตำรวจ

บทบาทอำนาจหน้าที่ และภารกิจ กต.ตร.

คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เกษตรสมบูรณ์ (กต.ตร.สภ.เกษตรสมบูรณ์)

ข้อมูลคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เกษตรสมบูรณ์

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร.สภ.เกษตรสมบูรณ์ ที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนแรก ของปีประมาณ พ.ศ.2567